Archiwa tagu: MPMK

Mistrzostwa Polski Młodych Koni – podsumowanie

MPMK 2018 oczami zawodników, sędziów i gości

Najważniejsza impreza sportowo-hodowlana w sezonie już za nami. Zakończyły się zmagania młodych koni w 3 dyscyplinach olimpijskich – ujeżdżeniu, skokach przez przeszkody oraz Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Po raz pierwszy zawody odbywały się w jednym miejscu i tym samym terminie. Mistrzostwa Polski Młodych Koni rozgrywane były w trzech kategoriach wiekowych: konie 4-, 5- i 6-letnie. O ich ocenę kwartalnik „Hodowca i Jeździec” zapytał osoby, które wzięły w nich udział.

Peter Engel, ujeżdżeniowy sędzia stylu z Niemiec podkreślał, że miał okazję zobaczyć w Morawie kilka naprawdę obiecujących koni, które w dobrym treningu mogą osiągnąć poziom Grand Prix. Szczególnie, że jego zdaniem wśród jeźdźców, których miał okazję oglądać w MPMK są tacy, których umiejętności na to pozwalają. Boudewijn Schepers sędzia z Belgii, który sędziował skoki, zapewnił, że najlepsze konie konkursów z powodzeniem mogą rywalizować w każdym konkursie zagranicznym.

Carl Rijcken, honorowy prezes związku BWP z Belgii, który gościł w Strzegomiu pochwalił ideę zorganizowania zawodów dla trzech dyscyplin w jednym miejscu. Jego zdaniem to cenna inicjatywa, bo dzięki niej zarówno sędziowie, jak i zawodnicy mają okazję w wolnych chwilach zajrzeć na parkury, czworoboki czy kros. Gościem PZHK był również Arie Hamoen, znana i bardzo szanowana postać w świecie hodowli koni KWPN, wieloletni przewodniczący komisji kwalifikującej i oceniającej ogiery tej rasy, fachowiec znany z rzetelnych i uczciwych ocen. Arie zauważył, że różnica poziomu między końmi polskiej i zagranicznej hodowli, szczególnie w WKKW oraz skokach, staje się coraz mniejsza.

Zawodnicy pytani o ich wrażenia po MPMK w nowej formule zgodnie twierdzili, że to był naprawdę dobry pomysł. Podkreślali, że w Strzegomiu są do tego warunki: kilka placów o dobrym podłożu, kros, wystarczająco dużo miejsca, aby sobie nie przeszkadzać, a jednocześnie na tyle blisko, aby w przerwach między startami poobserwować kolegów rywalizujących w innych dyscyplinach. Sędziowanie zawsze jest trudną kwestią, ale nie słychać było narzekań. Marek Lewicki, Żaneta Skowrońska-Kozubik, Jarosław Wierzchowski, Paweł Warszawski wyrazili opinię, że sędziowie są doświadczonymi fachowcami, a ich świeże spojrzenie bardzo ważne. Zdaniem Pawła Warszawskiego to, co wydarzyło się w tym roku w Strzegomiu, to znak, że ranga imprezy rośnie. To cieszy, bo jego zdaniem, w ostatnich latach nie było z tym dobrze. Więcej relacji z rozmów z zawodnikami, sędziami i gośćmi będzie można znaleźć w zimowym numerze kwartalnika „Hodowca i Jeździec”.

MPMK to najważniejsza sportowa próba hodowlano‐selekcyjna pozwalająca hodowcom, potencjalnym właścicielom i zawodnikom ocenić predyspozycje koni do poszczególnych dyscyplin, także pod względem stylu i rokowań na przyszłość oraz oszacować wartość hodowlaną reproduktorów.

Wyniki MPMK to dla hodowców niewyczerpane źródło wiedzy o klaczach i reproduktorach, które pozwalają układać plany hodowlane. Dlatego zachęcamy wszystkich do ich studiowania.

Tekst: Polski Związek Hodowców Koni

Na zdjęciu: La Vulkano L pod Dawidem Skibą, mistrz w kategorii koni 6-letnich hodowli polskiej

Fot.: Mariusz Chmieliński

Prpopozycje MPMK-A i MPMK-C w Strzegomiu

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cjami Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu, które odbędą się w Strzegomiu w dniach 25-27.09.2015 r. oraz z pro­po­zy­cjami Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­wego, które rów­nież odbędą się w Strzegomiu, lecz tydzień wcze­śniej – w dniach 18-20.09.2015 r.

 

 

Strzegom: Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW – podsumowanie

W dniach 18-21 września, w Strzegomiu, roze­grane zostały Mistrzostwa Polski Młodych Koni we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Bardzo dobrze zapre­zen­to­wały się konie wyho­do­wane w Polsce, co tylko dowo­dzi, że mamy poten­cjał w hodowli z prze­zna­cze­niem do kon­ku­ren­cji WKKW.

Wśród koni 4-letnich pol­skiej hodowli naj­lep­szy był siwy Karantinus sp (Ekwador sp – Karolina wlkp/Azer wlkp), hodowli i wła­sno­ści Andrzeja Dworaka, star­tu­jący pod repre­zen­tan­tem Czech – Miroslavem Prihoda. Tytuł v-ce Mistrza Polski Młodych Koni  4-letnich należy do Jokera W m (Łowca m – Jugla m / Przedświt XIII-4 x), hod i wł: Ryszarda Wójcika, dosia­da­nego przez Ewelinę Polską. Trzecie miej­sce zajęła klacz Ilwita sp (Wiwat m – Iluzja m / Len m) pod Aleksandrą Pilatowicz, wyho­do­waną i będącą wła­sno­ścią SK Prudnik.
Mistrzem Polski Młodych Koni w kate­go­rii koni 5-letnich został Barbados sp (Moravia westf. – Babilonia xx / Jape xx), któ­rego dosia­dał Andreas Dibowski. Barbados to pół­brat Banderasa dosia­da­nego przez Pawła Spisaka. Koń został wyho­do­wany przez Romana Drabińskiego i sprze­dany do Niemiec. Obecnym wła­ści­cie­lem konia jest Dr. Manfred Giensch. Drugie miej­sce należy do Łali­sco sp (Faust Z KWPN – Łotwa sp / Galisco du Mesnil s.f.), wyho­do­wa­nego przez Mariusza Kleniuka, pre­zen­to­wa­nego przez Juulię Savonlahti, która jest jed­no­cze­śnie wła­ści­cielką konia. Brąz tego­rocz­nych MPMK koni 5-letnich przy­padł tra­keń­skiemu Jazonowi (Ajbek wlkp – Jaśmin wlkp/poch.trk. / Lwów wlkp), hod. Marka Przeczewskiego, dosia­da­nego przez Natalię Wronę.
Najlepszym 6-latkiem pol­skiej hodowli został Ambrozio J trk. (Czarczaf wlkp – Ambrozja wlkp / Hamlet Go trk.), hodowli i wła­sno­ści Jerzego Joskowskiego, dosia­dany przez Mateusza Kiempę. Srebro przy­pa­dło mało­pol­skiemu Remiksowi (Dounba xx – Rafa m / Vis Versa m), wyho­do­wa­nemu w SK Janów Podlaski. Koń jest wła­sno­ścią zawod­niczki – Agnieszki Karlińskiej. Trzecie miej­sce zajął wyho­do­wany w SK Racot Grand Supreme sp (Chef Supreme xx – Grenlandia sp / Landos hol.), wł. Anny Mańczak, dosia­dany przez Mateusza Kiempę.
Z powodu nie­do­sta­tecz­nej liczby koni (min. 3) zgod­nie z regu­la­mi­nem Mistrzostw kon­kursy dla koni hodowli zagra­nicz­nej nie zostały roze­grane w ran­dze MPMK. Konie wszyst­kich kate­go­rii wie­ko­wych wystar­to­wały w zawo­dach dodat­ko­wych i tak… W kla­sy­fi­ka­cji koni 4-letnich naj­lep­szy oka­zał się wyho­do­wany w Holandii ogier Farezzo B KWPN (Arezzo VDL KWPN – Toberlina KWPN / Voltaire han.) dosia­dany przez Krzysztofa Kierzka. Koń jest wła­sno­ścią Anny Piwońskiej. Najlepszym 5-latkiem została klacz Libertina DSP (Con Sherry hol. – Libra sp / West han.), hod. SK Bielin, wł. Anny Mańczak, dosia­dana przez aktu­al­nego Mistrza Polski w WKKW Kamila Rajnerta, zaś naj­lep­szym 6-latkiem zagra­nicz­nej hodowli została olden­bur­ska klacz Katarzyny Kokowskiej Rosalie (Rush-Hour Zw. – Cantate old. / Cassius Clay hol.), hod. Manfreda Meixner.

 

 

 

Strzegom Autumn Show – informacje

Strzegom Autumn Show to, po Strzegom Horse Trials, druga co do wielkości impreza w wszechstronnym konkursie konia wierzchowego rozgrywana na Hipodromie w Morawie. W ramach zawodów zostaną rozegrane: międzynarodowe konkursy CI-short 1*, CI-short 1* YH, CI-long 1*, CI-short 2* i CI-long 2* oraz konkurs CNC 3* i Otwarte Mistrzostwa Polski Młodych Koni w wkkw dla koni 4, 5 i 6-letnich.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.Autumn.Stragona.pl oraz w naszych poprzednich informacjach.

Mistrzostwa Dolnego Śląska, ZR, ZO-A i elim. do MPMK – propozycje

W dniach 15-17 sierpnia w Strzegomiu odbędą się Zawody Ogólnopolskie, Zawody Regionalne, eliminacje do Mistrzostw Polski Młodych Koni oraz Mistrzostwa Dolnego Śląska w Ujeżdżeniu. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami: