Strzegom: Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW – podsumowanie

W dniach 18-21 września, w Strzegomiu, roze­grane zostały Mistrzostwa Polski Młodych Koni we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Bardzo dobrze zapre­zen­to­wały się konie wyho­do­wane w Polsce, co tylko dowo­dzi, że mamy poten­cjał w hodowli z prze­zna­cze­niem do kon­ku­ren­cji WKKW.

Wśród koni 4-letnich pol­skiej hodowli naj­lep­szy był siwy Karantinus sp (Ekwador sp – Karolina wlkp/Azer wlkp), hodowli i wła­sno­ści Andrzeja Dworaka, star­tu­jący pod repre­zen­tan­tem Czech – Miroslavem Prihoda. Tytuł v-ce Mistrza Polski Młodych Koni  4-letnich należy do Jokera W m (Łowca m – Jugla m / Przedświt XIII-4 x), hod i wł: Ryszarda Wójcika, dosia­da­nego przez Ewelinę Polską. Trzecie miej­sce zajęła klacz Ilwita sp (Wiwat m – Iluzja m / Len m) pod Aleksandrą Pilatowicz, wyho­do­waną i będącą wła­sno­ścią SK Prudnik.
Mistrzem Polski Młodych Koni w kate­go­rii koni 5-letnich został Barbados sp (Moravia westf. – Babilonia xx / Jape xx), któ­rego dosia­dał Andreas Dibowski. Barbados to pół­brat Banderasa dosia­da­nego przez Pawła Spisaka. Koń został wyho­do­wany przez Romana Drabińskiego i sprze­dany do Niemiec. Obecnym wła­ści­cie­lem konia jest Dr. Manfred Giensch. Drugie miej­sce należy do Łali­sco sp (Faust Z KWPN – Łotwa sp / Galisco du Mesnil s.f.), wyho­do­wa­nego przez Mariusza Kleniuka, pre­zen­to­wa­nego przez Juulię Savonlahti, która jest jed­no­cze­śnie wła­ści­cielką konia. Brąz tego­rocz­nych MPMK koni 5-letnich przy­padł tra­keń­skiemu Jazonowi (Ajbek wlkp – Jaśmin wlkp/poch.trk. / Lwów wlkp), hod. Marka Przeczewskiego, dosia­da­nego przez Natalię Wronę.
Najlepszym 6-latkiem pol­skiej hodowli został Ambrozio J trk. (Czarczaf wlkp – Ambrozja wlkp / Hamlet Go trk.), hodowli i wła­sno­ści Jerzego Joskowskiego, dosia­dany przez Mateusza Kiempę. Srebro przy­pa­dło mało­pol­skiemu Remiksowi (Dounba xx – Rafa m / Vis Versa m), wyho­do­wa­nemu w SK Janów Podlaski. Koń jest wła­sno­ścią zawod­niczki – Agnieszki Karlińskiej. Trzecie miej­sce zajął wyho­do­wany w SK Racot Grand Supreme sp (Chef Supreme xx – Grenlandia sp / Landos hol.), wł. Anny Mańczak, dosia­dany przez Mateusza Kiempę.
Z powodu nie­do­sta­tecz­nej liczby koni (min. 3) zgod­nie z regu­la­mi­nem Mistrzostw kon­kursy dla koni hodowli zagra­nicz­nej nie zostały roze­grane w ran­dze MPMK. Konie wszyst­kich kate­go­rii wie­ko­wych wystar­to­wały w zawo­dach dodat­ko­wych i tak… W kla­sy­fi­ka­cji koni 4-letnich naj­lep­szy oka­zał się wyho­do­wany w Holandii ogier Farezzo B KWPN (Arezzo VDL KWPN – Toberlina KWPN / Voltaire han.) dosia­dany przez Krzysztofa Kierzka. Koń jest wła­sno­ścią Anny Piwońskiej. Najlepszym 5-latkiem została klacz Libertina DSP (Con Sherry hol. – Libra sp / West han.), hod. SK Bielin, wł. Anny Mańczak, dosia­dana przez aktu­al­nego Mistrza Polski w WKKW Kamila Rajnerta, zaś naj­lep­szym 6-latkiem zagra­nicz­nej hodowli została olden­bur­ska klacz Katarzyny Kokowskiej Rosalie (Rush-Hour Zw. – Cantate old. / Cassius Clay hol.), hod. Manfreda Meixner.