Prpopozycje MPMK-A i MPMK-C w Strzegomiu

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cjami Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu, które odbędą się w Strzegomiu w dniach 25-27.09.2015 r. oraz z pro­po­zy­cjami Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­wego, które rów­nież odbędą się w Strzegomiu, lecz tydzień wcze­śniej – w dniach 18-20.09.2015 r.