Strzegom Horse Trials w TV & online

Fani jeź­dziec­twa oraz spor­tów hip­picz­nych będą mogli obej­rzeć ponad 40 godzin trans­mi­sji inter­ne­to­wych oraz tele­wi­zyj­nych z tego­rocz­nej edy­cji mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów Strzegom Horse Trials – naj­więk­szej w Polsce imprezy we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierzchowego. Strzegom Horse Trials to naj­więk­sza impreza[…]

Kontynuuj czytanie …